CANS Communication

ร่วมงานกับเรา... ดีอย่างไร?

บริษัท แคนส์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด แหล่งเรียนรู้ชีวิตการทำงานที่เรียนรู้การใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการทำงาน พัฒนาให้ผู้ร่วมงานเรียนรู้และเติบโตในสายงานที่รัก พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์และพัฒนาศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ โอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อนร่วมงานที่เอื้อต่อการทำงาน ทางบริษัทเปิดใจในความแตกต่าง รับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและพนักงาน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

ทางบริษัทได้จัดให้สวัสดิการในส่วนค่ารักษาพยาบาลเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว รวมทั้งจัดให้มีประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบหมู่ให้แก่พนักงานประจำ

ค่ารักษาทันตกรรม

สุขภาพช่องปากและฟันก็สำคัญ อาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้ว ก็เป็นปัญหาที่กวนใจได้ไม่น้อยเลย หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย แล้วอย่าลืมไปตรวจสุขภาพช่องปากและฟันกันบ่อยๆ นะ

กายพร้อม (จิต)ใจพร้อม

เพราะสุขภาพจิต (Mental Health) มีความสำคัญไม่แพ้กับสุขภาพกาย เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับการทำงาน ผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และชีวิตส่วนตัว บริษัทฯ จึงจัดหานักจิตวิทยาเข้าให้คำปรึกษาพนักงาน บรรเทาความทุกข์ใจ ด้วยการรับฟังและให้แนวทางในการรับมือ ความเครียดที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละคน

บำบัดกาย สบายใจ (Massage)

ทำงานมาหนัก ๆ นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวัน พนักงานก็ต้องเมื่อยล้าเป็นธรรมดา บริษัทฯ อยากให้พนักงานได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ จึงจัดหาบริการสำหรับการใช้บริการนวดผ่อนคลาย

การฝึกอบรม/ Online Courses

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ และทักษะให้แก่พนักงาน ทั้งในสถานที่ทำงานและส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมหรือสัมมนานอกสถานที่ทำงานตามความสมควร

หนังสือ/ E-Book

บริษัทฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อหนังสือหรือ E-book เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ หรือสร้างความผ่อนคลายให้กับตนเองผ่านการอ่านหนังสือหรือ E-book ตามความสนใจของพนักงาน

Entertainment Voucher

บริษัทฯ จัดหา Entertainment Voucher สำหรับพนักงานในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น Movie Voucher เป็นต้

วันลาพักร้อน Unlimited

งานเสร็จเมื่อไหร่ ก็หนีงานไปพักร้อนได้เต็มที เพราะบริษัทฯ ดูที่ผลงานเป็นหลัก งานเสร็จแล้วใช้วันลาได้เลย 

ทีมเวิร์ค

เพราะเราเชื่อว่า การทำงานเป็นทีมเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร เล็งเห็นถึงความแตกต่างอย่างลงตัวในความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนที่สามารถรวมกันเป็นส่วนผสมอย่างลงตัว

No jobs found.

FrontEnd Developer

What you will get to do in this role

• Develop new user-facing features using Vue.js.
• Build reusable components and front-end libraries for future use.
• Translate designs and wire-frames into high quality code.
• Optimize components for maximum performance and responsive across a vast array of web-capable devices and browsers.
• Deliver a consistently high-quality code
• Help the backend developer to complete the REST API that you will be integrating with.
• Building clean, optimized and easily maintainable code
• Triaging issues, finding and resolving the root cause
• Support test and deployment of new products and features
• Understand business requirements and translate them into technical requirements
• Meeting your daily and weekly goals
 
Requirements

• 3-5 years Experience with front-end development

• Strong experience on at least one front-end framework
• Strong experience on TypeScript

Mail your resume to [email protected]
Backend Developer (Golang)

Challenge

A back-end developer is responsible for server-side web application logic and integration of the work front-end developers do. Back-end developers usually write the web services and APIs used by front-end developers and mobile application developers.

We are looking for a Back-End Web Developer responsible for managing the interchange of data between the server and the users. Your primary focus will be development of all server-side logic, definition and maintenance of the central database, and ensuring high performance and responsiveness to requests from the front-end. You will also be responsible for integrating the front-end elements built by your coworkers into the application. A basic understanding of front-end technologies is therefore necessary as well.
 
What you will get to do in this role
• Integration of user-facing elements developed by a front-end developers with server side logic
• Building reusable code and libraries for future use
• Optimization of the application for maximum speed and scalability
• Implementation of security and data protection
 
Requirements

• Proficient knowledge of a back-end programming language where Go is preferred.

• Experience building maintainable and testable code bases, including API design and unit testing techniques

• Experience in MySQL, Postgresql, MongoDB, Redis, Kafka and ElasticSearch

• Proficient understanding of Git
 
 
Mail your resume to [email protected]
Backend (VoIP) Developer

Challenge
Building up the powerful VOIP server not limited to  Communication Platform by using deep technology related to VOIP  infrastructure on Cloud Platform to ensure by a successful system at scale: scalability, performance, resilience, multi-tenancy, multi –region, cost optimization and time to market.

 

What you will get to do in this role
Develop new functionality related to Cloud IPPBX, UC communication platform
with VOIP Technology over Cloud Structure 
Writing the API or SDK and coordinating with the team to complete API/SDK
related projects by GO.
Real-time ultra-performant delivery of calls to mobile endpoints
Telephony integration – SIP messaging with our PBX system

Integration with 3rd party of Micro-service as a service for completely CANS 
Communications Platform
Research , Verify and Validate both technology and framework of VOIP to ensure
that it would proper with the company goal each stage.
Lead/mentor developers and share knowledge through the specific knowledge-
sharing platform.
Maintaining and supporting multiple projects and deadlines
troubleshooting a telecommunication protocols around such as webRTC, SIP,
SS7, RTP, TCP/IP, NAT, scripting, etc.
Analytic in reporting, metric analytics, call routing, call recording.
Consult teams  with writing call flow scripting including optimizing call flows.
Participate in a small, experienced, energetic team on a rapid, agile
development schedule

 

Job Qualifications
Bachelor’s degree in computer science / telecommunication engineer or equivalent.
Working experience in C, C++ and GO lang.
Experience in MySQL, Postgresql, MongoDB, Kafka and ElasticSearch.
Experience in Web Programming and ShellScript is required.
Working Experience in writing API and SDK is a must.
Expertise in Linux would be advantaged.
Working Knowledge of Encryption (OpenSSL) is an advantage.
VoIP knowledge and experience would be advantaged.
 Exposure to AWS and GCP (or other Public Cloud)

Mobile Developer (Kotlin / Swift Native)

Challenge

A Mobile developer is responsible for innovate mobile application related to VOIP Technology to deliver a cloud-based unified communication platform to our clients.
Make a critical contribution to shape and develop the VOIP Application including Mobile SDK , End-to-end development of real-time mobile applications working with exciting and innovative mobile technologies. From design to implementation of a complex, time critical, micro services system with premium quality of voice. You will collaborate with various teams in order to deliver the best code using high end technologies.
We’re seeking for the fist team who passionate and believe that what we did will be the future of business telephony that will be part of building foundation team that will take our team to the next step. Embracing the big challenge thing will definitely come with high responsibility, However what we believed will empowering us.
 
What you will get to do in this role
• Work with the business and gather requirements and specifications.
• Develop, build, test and maintain mobile applications.
• Brainstorm new ideas, improve coding and fix bugs.
• Perform troubleshooting and resolving of production issues
• Ensure optimization of the mobile applications developed
• Work closely with the Mobile Architects, UX/UI Designers and other team
members to ensure the fast, efficient and reliable concept development.
 
Requirements

• Bachelor’s degree in computer science or equivalent.

• Having 1-5 years of hands-on experience developing and implementing mobile applications.
• Object oriented programming experience with Kotlin (for Android position), or Swift (for iOS position).
• Deep knowledge and experience in Android / iOS development.
• Proficient with Git.
• Familiarity with publishing of beta apps through TestFlight.
• Familiarity with Agile/Scrum delivery methodology; rapid prototyping is a plus.
• Good working knowledge of TCP/IP APIs (sockets, HTTP, TCP, UDP)
• Good troubleshooting and problem solving skills
• Proven track record of building applications from the
 
Mail your resume to [email protected]
Software Quality Assurance

Challenge

Quality assurance engineers, also known as QA engineers, track the development process of a product from start to finish. They oversee production, testing each part to ensure it meets company standards before moving to the next phase. The goal of QA engineers is to create safeguards for products to be market-ready and meet all government regulations before it is released to the public
 
What you will get to do in this role
• Designing, writing, reviewing and executing details test cases, validating tests across the full test spectrum of functional and cross-functional tests, and analyze results
• Collaborate with different teams across projects to make sure quality is embedded in both processes and technologies
• Identify and determine the cause of quality issues and drive corrective and take preventive actions to resolve them
 
Requirements

• Minimum 3 years of relevant work experience in quality assurance and testing field

• Experience in functional testing with automation tools such as Cypress/Jest
• Experience in non-functional testing is a plus
 
Mail your resume to [email protected]
Site Reliability Engineer

Challenge
The System that a Site Reliability Engineer (SRE) oversees is expected to be highly
automatic and self-healing, the SRE should spend the 50% of their time on
development tasks such as new features, scaling or automation. And spend up to 50%
of their time doing “ops” related work
 
What you will get to do in this role
• Quantifies failure and availability in a prescriptive manner using Service Level  Indicators (SLIs) and Service Level Objectives (SLOs)
• Encourages developers and product owners to move quickly by reducing the
cost of failure
Have a charter to automate manual tasks (called “toil”) away

 

Job Qualification
• Proficient in using UNIX command to solve the system’s issues
• Proficient in using Shell script to automate manual tasks
• Proficient in using Docker, Kubernates, build automation
• Have an understanding of the overall IT infrastructure (server, network, storage, security, etc.)
• Have experience in developing and operating a monitoring system for infrastructure
Have experience and knowledge about Continuous Delivery and Integration
• Have hands-on experience about Google Cloud
• Proficient understanding of Git
• Have hands-on experience using a programming language to develop a software
• Understand about DevOps culture

BUSINESS ANALYST

What you will get to do in this role

• Refine and Optimize the CANS platform to meet customer requirement including Clarify any limitation
• Conduct business analysis and research to identify key metrics and opportunities for improvement
• Develop processes and procedures to ensure business solutions meet strategic goals
• Ensure business processes are running in accordance with Agile methodologies
• Consult with key stakeholders to determine business objectives and success factors
• Gather requirements from business partners and outline the requirements for business analysis then deliver both business requirement documents and technical specifications which meets business’s satisfaction.
• Understand business case/user story to drive project/solution proposal e.g. Cost/Benefit/Cons.
• Develop UAT Test cases, Data Preparation and conduct UAT and manage user acceptance
• Work closely with Engineers, developers and business partner to ensure that the customer requirement would be fully meet with on-time and delivery
• Planing and Manage team to ensure the on-time delivery for each project (customer)

 

Job Qualification

• Bachelor or Master’s degree in MBA, Computer Science, Computer Engineer, Information Technology or equivalent work experience
• A minimum of 1 years’ experience as a Business Analyst or other similar experience for ‘Business analyst’ role.
• Experience in areas such as business augmentation, problem-solving, or providing strategic solutions to business issues.
• Excellent communication skills.
• Ability to communicate complex ideas effectively – both verbally and in writing.
• Experience inCloud-basedbusiness is highly preferred.
• Experience in customer-facing application development is highly preferred.

Customer Service Officer

What you will get to do in this role

 • Handle customer multi-channel contact (call, Line OA, Slack, Email etc.) correspondence being the primary and first contact point for the customers to both solve a problem and inquiries
 • Provide the highest level of service to the customer with the aim of achieving business retention.
 • Handing and Leverage important and urgent case to all involving teams to ensure that each customer problems would be solve effectively and efficiently within SLA.
 • To support sales team to adhere to the sales and OKRs.
 • Handling customer service ,Focusing on solving customer complaints or problems effectively and efficiently.
 • Realtime record the inquiries and problems into Ticket System as a mandatory
 • Regulate an online training and educate the customer for new features update
 
Requirements
 • Minimum 1 year of customer service experience preferably in a call center environment or IT business environment
 • Bachelor’s degree or higher in Information Technology, Computer Science, Computer Engineer or related fields or equivalent work experience
 • IT business knowledge and ability to understand and translate technical specifications and customer requirements
 • Strong interpersonal skills
 • Strong analytical skills with logical thinking
 • Solution oriented and result driven
 • Ability to problem solve in a timely manner
 • Willing to travel on-site to solve unexpected problems or provide other services for the clients if necessary

Mail your resume to [email protected]