CANS Communication

ร่วมงานกับเรา... ดีอย่างไร?

บริษัท แคนส์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด แหล่งเรียนรู้ชีวิตการทำงานที่เรียนรู้การใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการทำงาน พัฒนาให้ผู้ร่วมงานเรียนรู้และเติบโตในสายงานที่รัก พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้โชว์และพัฒนาศักยภาพการทำงานอยู่เสมอ โอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งสภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อนร่วมงานที่เอื้อต่อการทำงาน ทางบริษัทเปิดใจในความแตกต่าง รับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทและพนักงาน มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน

สวัสดิการ

Icon เว็บ 1

ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

ทางบริษัทได้จัดให้สวัสดิการในส่วนค่ารักษาพยาบาลเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว รวมทั้งจัดให้มีประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบหมู่ให้แก่พนักงานประจำ

Icon เว็บ 2

โบนัสประจำปี

บริษัทมอบโบนัสประจำปีเพื่อตอบแทนทุกความตั้งใจและความทุกเทของพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญ

Icon เว็บ 3

เบี้ยขยัน

เพื่อตอบแทนความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทางบริษัทให้เบี้ยขยันเป็นประจำทุกเดือน

Icon เว็บ 4

ค่าล่วงเวลา

ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน พนักงานสมารถขอค่าล่วงเวลาทำงานได้

Icon เว็บ 5

ค่าอาหารกลางวัน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการค่าอาหารกลางวันเพื่อเป็นลดค่าใช้จ่ายของพนักงาน

Icon เว็บ 6

สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ

บริษัทให้เงินช่วยเหลือตามโอกาสต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท เป็นต้น

Open Job Positions

ทีมเวิร์ค

เพราะเราเชื่อว่า การทำงานเป็นทีมเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำความสำเร็จมาสู่องค์กร เล็งเห็นถึงความแตกต่างอย่างลงตัวในความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนที่สามารถรวมกันเป็นส่วนผสมอย่างลงตัว