7 รูปแบบการโอนสายของ Call center

  1. Ring All สายจากลูกค้าจะดังที่ Agent ที่ว่างรับสาย  คนที่กดรับเร็วที่สุดจะได้รับสาย     เกิด Missed call ใน report มาก เช่น มี Agent 20 คนที่ว่างรับสาย เมื่อมีสายโทรเข้าและมีการรับสาย จะเกิด 19 missed call จาก Agent คนที่ไม่ได้รับสาย 2. Random  การกระจายแบบสุ่ม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ง่ายต่อการตั้งค่า 3. Linear  การกระจายสายแบบเรียงลำดับ     4. Fewest call การกระจายสายให้คนที่มีจำนวนการรับสายน้อยที่สุด (นับจากสายที่ complete) เฉลี่ยนสายให้เท่ากันจากสายที่ complete ความเร็วในการรับสาย ปานกลาง ต้องมีการระบุสายที่ complete      5. Least…