CANS Communication

 

 

 

Whoscall หรือแพลตฟอร์มระบุข้อมูลของเลขหมายโทรศัพท์ที่เป็นสาธารณะ แพลตฟอร์มนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาที่สามารถค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงเลขหมายขององค์กรต่างๆ ของภาครัฐ

ข้อมูลของเลขหมายในระบบนั้นสามารถลบได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ หากคุณต้องการลบข้อมูลใน Whoscall สามารถส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ [email protected] เพื่อสอบถามขั้นตอนและเอกสารจำเป็นต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *